B U D A D Ä R

Buduq Dilinin Qrammatikası - Əvəzlikləri

Əvəzlik Paradigması

Adlıq Hal:

zın vın ad yin vin acber
mən sən o biz siz onlar

Misallar:

zın çağaravi "mən gedirəm"

vın çağaravi "sən gedirsən"

ad çağaravi "o gedir"

Yönlük/Yiyəlik Hal:

za va ana yесе vece andaca
mənim sənin onun bizim sizin onların

Misallar:

Va ˁalbaxta soxho "Sənə xoş gəlmisən"

Va tur şivi? "Sənin adın nədir?"

Za tur Elbrusi. "Mənim adım Elbrusdur".