Buduq Dilinin Qrammatikası - Əvəzlikləri

Əvəzlik Paradigması

Adlıq Hal:

zın        vın      ad    yin      vin     acber
mən     sən     o      biz     siz      onlar

Misallar:

zın çağaravi  "mən gedirəm"

vın çağaravi "sən gedirsən"

ad çağaravi "o gedir"

Yönlük/Yiyəlik Hal:

za             va          ana      yесе     vece    andaca
mənim     sənin    onun      bizim    sizin    onların

Misallar:

Va ˁalbaxta soxho "Sənə xoş gəlmisən"

Va tur şivi? "Sənin adın nədir?"

Za tur Elbrusi. "Mənim adım Elbrusdur".

 

buduq kəndi yuxardan mənzərə.jpg