budano mezgütco baräcä

Budano mezgütco baräcä

Dağ zunacä əhali gur veˁi sab kumni ulu kum. Vaxtına ulu kuma 3000 (şubud hazar)covon laxan idmi yeşemi yıxhärni ulu kuma. kum yuq'cu boˁlu maħlˁcˁ bölünmü soxhovni (öq'övnü).  Camˁatcä q'ıl kıda şimä qarişmi soxhovni ki, ulu maħläcä veˁi cavancız la maħlaca veˁi cavan hats'är därni. Har maħläcox ugo demirco tukan, pineçi, dallakco tukan, mezgüt, efendi, malla və s vi ni. 1890-cı säna kumo ağsaqhqhalber täzä mezgüt qirvi q'ararcä qübkücü. 1890-1893-cü sänbea usta İsmeˁilir säb boˁlu mezgüt qirviri. Divar yunuyiz qaye kuma xakila veˁi K'eç'i dağcär (K'eç'ar), palutcekir veˁi tiriber, sutunber Gümür kumo bodä veˁi mişecer, la ağayo matiryalber, taxtä Kısnatqazmäcä handävärcä veˁi Yarımyaylaq'ce mişerbar ħanärızın quğoäci. Mezgüt 1937-ci sänıcker raˁbottuca işlemi soxhoci. Repressiyaco dalğa ulu kumar ın arolu yop'çu däb. Budono efendirber dülk sib˚irci, kuma vegi mezgüter taxılco ambarbea çovurmi siirci. Repressiyaco nä 1941-45-ct soxho məhərbeco zerbinekir ulu kumo camˁat ın q'ıl qevin nı arancoxun kuçmi säxhä vixhici. Pitin maħlärber buşalmi säxhäci, tukanber, mezgüter ˁaxu vitkici. 60-80-cı sänbea ən boˁlu mezgütco bina salxuzco ambarco asas binacä çovurmi si'irci. Yäk, yiz, ħaräc, nusu, mal nä ç'ovoälcä ˁiç, q'el, taxıl və s ulu ambarcä ˁaqhurni. İdarħaye gürece, laqeyduvoälce gürece ilu bina nı yavaş-yavaş dağılmi yixhärcä başdemi säxhäci. XX esrco 90- cı sänbea (ulu mezgüt qirveyer dumduz säd fudhad sän xan kumo idmerikir raħmottu S.Davidovco xeyirxah ħaräkatcä gürece halä naxastä mezgütco suncu kuncuna qirvi nä təmirco kıdärber tuğoä nı ulu bina q'alan qetkici. Amma kıdärber päsär säxhä däd, yarimçuğ itkinci. Eh, neysə...