BUDUKH GRAMMAR - Pronouns

The Pronominal Paradigm:

Nominal Case:

zın 1S "I" vın 2S "you" ad 3S "he/she/it" yin 1P "we" vin 2P "you all" acber 3P "they"

Examples:

zın çağaravi  "I am going"

vın çağaravi "you are going"

ad çağaravi "he is going"

buduq kəndi yuxardan mənzərə.jpg